Wednesday, 26 November 2014

Ffion gets footy training...

Assistant manager Josh Law for Cardiff City Disability and Health, Peter's Pies marketing manager Claire Conway and the soccer school stars
A Cardiff City soccer school for players with disabilities was held for the first time in Rhondda Cynon Taff thanks to funding from Peter’s Pies.


The Bedwas-based company has teamed up with Cardiff City FC Community and Education Foundation to give five groups, schools and clubs £500 from their Pot of Gold fund in order to purchase much-needed kit, equipment, and sporting experiences.

Young people aged five to 23 from across South Wales took part in the structured training event at the Sports Yard in Treorchy, with all sessions and transport provided at no charge.

Nicola Williams, from Canton, Cardiff, whose three daughters Seren, Ffion and Sofia attended, said: “Because the soccer school was funded, we have been able to have a family day out free of charge with transport included, and the girls have had a fantastic time.

“Ffion in particular is a keen footballer. She is part deaf so learning from experienced coaches who understand her needs makes the world of difference and it means she can let go and enjoy herself more.”

SOURCE

Welsh/Cymraeg


Mae ysgol pêl-droed Dinas Caerdydd ar gyfer chwaraewyr ag anableddau Cynhaliwyd am y tro cyntaf yn Rhondda Cynon Taf diolch i arian gan Pies Pedr.

Mae'r cwmni o Bedwas wedi ymuno â Chaerdydd City FC Cymunedol a Sefydliad Addysg i roi pum grŵp, ysgolion a chlybiau £ 500 oddi wrth eu Pot o gronfa Aur er mwyn prynu cit mawr ei angen, offer, a phrofiadau chwaraeon.

Cymerodd pobl ifanc pump i 23 oed o bob rhan o Dde Cymru ran yn y digwyddiad hyfforddi strwythuredig yn yr Iard Chwaraeon yn Nhreorci, gyda phob sesiwn a thrafnidiaeth a ddarperir yn ddi-dâl.

O Treganna, Caerdydd, y mae ei dair merch a fynychwyd Seren, Ffion a Sofia Dywedodd Nicola Williams,,: "Oherwydd bod yr ysgol yn pêl-droed ei ariannu, rydym wedi gallu i gael diwrnod allan i'r teulu rhad ac am ddim gyda chludiant cynnwys, ac mae'r merched wedi cael amser gwych.


"Ffion yn arbennig yn bêl-droediwr brwd. Mae hi'n rhan fyddar felly dysgu o hyfforddwyr profiadol sy'n deall ei hanghenion yn gwneud y byd o wahaniaeth ac mae'n golygu y gall hi yn gadael i fynd a mwynhau ei hun yn fwy. "