Friday, 12 February 2016

Pupils raise money for the Deaf

Pupils from Cogan Primary School have been helping to raise money and awareness for deaf children and adults through sign2sing (Picture: John O'Beirne)Pupils in Penarth have held an event to raise money and awareness for deaf children and adults.

The children at Cogan Primary School took part in the sign2sing event along with other young people from across Wales.  Organised by the deaf health charity SignHealth, the event involved children signing and singing a song called "Reach out a Hand" which was specially written for the day.

Sign language is a big part of the school's culture as there are a number of pupils who suffer from hearing loss and rely on signing to communicate and the school has a proud history of supporting events such as this. The school runs a successful hearing resource base, the only specialist primary age provision for children with a hearing loss in the Vale of Glamorgan.

It also provides specialist support for children with moderate to profound deafness while fully integrating them into the daily routines of the school.


Welsh/Cymraeg

Mae disgyblion ym Mhenarth wedi cynnal digwyddiad i godi arian ac ymwybyddiaeth ar gyfer plant byddar ac oedolion.

Cymerodd y plant yn Ysgol Gynradd Cogan ran yn y digwyddiad sign2sing ynghyd â phobl ifanc eraill o bob rhan o Gymru. Trefnwyd gan y byddar SignHealth elusen iechyd, mae'r plant digwyddiad yn cynnwys arwyddo a chanu cân o'r enw "Estyn allan Llaw" a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer y diwrnod.

Iaith arwyddion yn rhan fawr o ddiwylliant yr ysgol fel bod nifer o ddisgyblion sydd yn dioddef o golli clyw ac yn dibynnu ar arwyddo i gyfathrebu ac mae gan yr ysgol hanes balch o gefnogi digwyddiadau fel hyn. Mae'r ysgol yn rhedeg canolfan adnoddau clyw llwyddiannus, yr unig ddarpariaeth oed cynradd arbenigol ar gyfer plant â nam clyw ym Mro Morgannwg.

Mae hefyd yn darparu cefnogaeth arbenigol ar gyfer plant ag cymedrol i byddardod llwyr tra'n eu hintegreiddio yn llawn i mewn i'r arferion dyddiol yr ysgol.