Friday, 2 October 2015

Deaf playgroup finally re-open


As generous volunteers prove many Cheeky Hands make light work


The once little-known Cheeky Hands playgroup will now meet in a rejuvenated hall and enjoy a completely transformed garden.  The new-look Cheeky Hands play group was officially opened on September 25.

Deaf children from Bridgend and beyond are now able to socialise at a fit-for-purpose club after generous businesses and volunteers joined forces to carry out a much needed makeover.

Cheeky Hands playgroup has been meeting at Bridgend Deaf Club once a fortnight since it was set up by mum Lisa Kavanagh in 2012, after she found two of her three children, who are both deaf, had little opportunity to mix with their deaf peers.

But with no funding and very little help, Lisa, who is also deaf, struggled to spread awareness of the group, and the children who did attend had no safe outside area in which to play.  But all that began to change earlier this year when a trio of mums set up a pop-up kitchen to raise money for the club.

The event proved a huge success and offers of help and equipment soon flooded in.

Welsh/Cymraeg

Fel gwirfoddolwyr hael yn profi llawer o Hands Cheeky yn gwneud gwaith ysgafn

Bydd y cylch chwarae Cheeky Hands unwaith bach-hysbys erbyn hyn yn cyfarfod mewn neuadd hadfywio ac yn mwynhau gardd drawsnewid yn llwyr. Newydd wedd Cheeky Hands chwarae hagor grŵp yn swyddogol ar Fedi 25 oed.

Plant byddar o-bont ar Ogwr a thu hwnt bellach yn gallu cymdeithasu mewn clwb addas i'r diben ar ôl fusnesau hael a gwirfoddolwyr ymuno â'i gilydd i gynnal gwedd newydd mawr ei angen.

Cylch chwarae Hands Cheeky wedi bod yn cyfarfod yng Nghlwb Byddar Penybont unwaith bob pythefnos ers ei sefydlu gan mam Lisa Kavanagh yn 2012, ar ôl iddi hyd i ddau o'i dri o blant, sydd ill dau yn fyddar, roedd ychydig iawn o gyfle i gymysgu â'u cyfoedion byddar.

Ond heb unrhyw gyllid ac ychydig o help iawn, Lisa, sydd hefyd yn fyddar, yn cael trafferth i ledaenu ymwybyddiaeth o'r grŵp, ac roedd gan y plant a fynychodd unrhyw ardal y tu allan diogel i chwarae. Ond yr holl a ddechreuodd i newid yn gynharach eleni pan triawd o famau yn sefydlu cegin pop-up er mwyn codi arian i'r clwb.

Roedd yr achlysur yn llwyddiant ysgubol a chynigion o gymorth a chyfarpar llifogydd yn fuan yn.