Monday, 23 November 2015

Wales Council for Deaf/deaf people..

A note from our Director - Patrick McNamara

I thought I would take the opportunity to introduce myself and tell you a little bit about the WCDP as it is now, the changes we are making and how we would like to see the future of the WCDP evolve and take shape.

As the only truly Welsh national charity working on behalf of D/deaf people across Wales we have a great responsibility on our shoulders. It is of particular importance that we represent Welsh D/deaf people in a way which brings about improvements in the services they are offered and which they access as part of their daily lives. The wellbeing of our users is therefore our primary concern and we do this in a variety of ways.

Traditionally we have provided Communication services, helped set up and support Hard of Hearing groups across Wales, been heavily involved in lipreading training whether this be training people to deliver training or setting up groups where lipreading can be learnt and trained people to become lipspeakers. We also provide information on many topics related to Deafness and a bi-annual newsletter called “Tuned In” (if you would like a copy why not send us your email address and we will send it on to you).

So, that’s a brief overview of what we have traditionally provided but we intend to develop the charity in a number of exciting ways.

These include our new IT Suite which will provide IT training and job search opportunities for D/deaf people, the official opening of our Sensory garden in 2016, the provision of Sign Language and Sensory Awareness training along with many more initiatives which I will unveil as they unfold. We are also very excited about our new Sign language App and our Information App.

It is our intention to build on our past achievements and become a centre of excellence setting standards of care and support which other organisations will seek to emulate.

Lastly could I mention that we are always looking for volunteers who feel they can offer us a level of commitment to help us achieve our aims, therefore we would be very happy for anyone to contact us if they would like to become involved in taking the WCDP forward with its development plans.

Take Care and Best Wishes

Patrick


Welsh/Cymraeg

Nodyn gan ein Cyfarwyddwr - Patrick McNamara
 
Roeddwn i'n meddwl y byddwn yn cymryd y cyfle i gyflwyno fy hun a dweud ychydig bach am y WCDP chi fel y mae nawr, mae'r newidiadau rydym yn eu gwneud a sut y byddem yn hoffi gweld dyfodol y WCDP esblygu ac yn cymryd siâp.
 
Gan yr elusen yn unig gwirioneddol genedlaethol yng Nghymru sy'n gweithio ar ran D / pobl fyddar ar draws Cymru mae gennym gyfrifoldeb mawr ar ein hysgwyddau. Mae'n arbennig o bwysig ein bod yn cynrychioli Cymru D / pobl fyddar mewn ffordd sy'n dod â gwelliannau yn y gwasanaethau y maent yn cael eu cynnig ac y maent yn cael mynediad fel rhan o'u bywydau bob dydd. Felly mae'r lles ein defnyddwyr yw ein prif bryder ac rydym yn gwneud hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd.
 
Yn draddodiadol rydym wedi darparu gwasanaethau cyfathrebu, helpu i sefydlu a chefnogi Trwm eu Clyw grwpiau ar draws Cymru, wedi bod yn ymwneud yn helaeth mewn hyfforddiant darllen gwefusau a yw fod hyn yn hyfforddi pobl i gyflwyno hyfforddiant neu sefydlu grwpiau lle gellir darllen gwefusau eu dysgu a phobl wedi'u hyfforddi i ddod yn gwefuslefarwyr. Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth ar nifer o bynciau sy'n ymwneud â Byddardod a chylchlythyr ddwywaith y flwyddyn o'r enw "diwnio i mewn" (os hoffech gael copi, beth am anfon eich cyfeiriad e-bost ni a byddwn yn ei hanfon atoch chi).
 
Felly, mae hynny'n trosolwg byr o'r hyn yr ydym wedi darparu yn draddodiadol ond rydym yn bwriadu datblygu'r elusen mewn nifer o ffyrdd cyffrous.
 
Mae'r rhain yn cynnwys ein Ystafell TG newydd a fydd yn darparu hyfforddiant a chyfleoedd swyddi chwilio TG ar gyfer D / pobl fyddar, agoriad swyddogol ein gardd synhwyraidd yn 2016, darparu Iaith Arwyddion a hyfforddiant Ymwybyddiaeth Synhwyraidd ynghyd â llawer mwy o fentrau y byddaf yn dadorchuddio fel iddynt ddigwydd. Rydym hefyd yn gyffrous iawn am ein iaith arwyddion newydd App a'n Gwybodaeth App.
 
Ein bwriad i adeiladu ar ein cyflawniadau yn y gorffennol ac yn dod yn ganolfan o safonau gosod rhagoriaeth y gofal a'r cymorth y bydd sefydliadau eraill yn ceisio efelychu.
 
Yn olaf gallwn i sôn am ein bod bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr sy'n teimlo y gallant gynnig lefel o ymrwymiad i helpu i gyflawni ein hamcanion, ac felly byddem yn hapus iawn i unrhyw un i gysylltu â ni os hoffent gymryd rhan wrth fynd â'r WCDP anfon â'i chynlluniau datblygu.
 
Cymerwch Ofal a Dymuniadau Gorau
 
Patrick