Friday, 3 July 2015

Wanna be a film star ?


All deaf sign obviously. My name is Lexx Oliver and I am the Producer of a short film being made by Its My Shout Productions for BBC Wales, due to be broadcast in Autumn this year. We are currently casting for a role in the film and we would like to pass this opportunity to this group.

The part is the lead role in a short film called ‘The First Sign Of Love’: a coming-of-age story of two teenagers, set in 1980’s Wales. The female character, Tegan, is 16 years old, is profoundly deaf and can sign BSL and we are looking to cast someone who closely fits this, and who is interested in acting. Ideally they should be from the South Wales area, and preferably have a base there, as we are unable to pay for accommodation

The Its My Shout scheme is voluntary, and so remuneration would be unavailable for this role (although reasonable expenses may be covered), however, there will be the opportunity to work with and meet industry professionals and celebrities; for a BBC broadcast credit and an invitation to the Premier at the WMC in Cardiff.

If anyone is interested in the main cast role, please could they contact me: lexx.oliver@hotmail.co.uk

For more information on Its My Shout and the opportunities on offer, please go to: www.itsmyshout.co.uk 

Many thanks in advance,

Welsh/Cymraeg

Fy enw i yw Oliver a Lexx Fi yw cynhyrchydd ffilm fer yn cael ei wneud gan Ei My Shout Productions ar gyfer BBC Cymru, sydd i'w darlledu yn yr hydref eleni. Ar hyn o bryd rydym yn castio ar gyfer rôl yn y ffilm a hoffem i basio y cyfle hwn i'r grŵp hwn.

Mae'r rhan yw rôl arweiniol yn y ffilm fer o'r enw 'The Sign Cyntaf Of Love': stori yn dod-o-oed dau yn eu harddegau, a sefydlwyd yn 1980 yn Nghymru. Mae cymeriad benywaidd, Tegan, yn 16 oed, yn hollol fyddar ac yn gallu arwyddo BSL ac rydym yn edrych i fwrw rhywun sy'n ffitio hwn yn fanwl, ac sydd â diddordeb mewn actio. Yn ddelfrydol dylent fod o'r ardal De Cymru, ac yn ddelfrydol gennym sylfaen yno, gan ein bod yn methu â thalu am lety

Mae ei Mae fy cynllun Shout yn wirfoddol, ac felly byddai'n tâl ar gael ar gyfer y swydd hon (Er y gall treuliau rhesymol yn cael eu cynnwys), fodd bynnag, mae Fydd y cyfle i weithio gyda a chwrdd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant ac enwogion; am gredyd ddarlledu gan y BBC a gwahoddiad i'r Prif Weinidog yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb yn y brif rôl cast, os gwelwch yn dda A allai nhw gysylltu â mi: lexx.oliver@hotmail.co.uk

I gael mwy o wybodaeth am Ei My Shout a'r cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.itsmyshout.co.uk

Diolch yn fawr ymlaen llaw