Sunday, 29 March 2015

DEFFO ! Petition for BSL in Wales

P-04-628 To improve access to Education and services in British Sign Language.
We call on the National Assembly for Wales to urge the Welsh Government to improve access to Education and services in British Sign Language to improve the quality of life for Deaf people of all ages.

Improve Access for families to learn BSL: When a child is diagnosed as being Deaf/hard of hearing parents should be offered free/subsidised BSL lessons (BSL level one costs approximately £300 per person). By using speech alone, Deaf children struggle/fail to develop communication skills missing important milestones. Learning other languages through BSL (English/Welsh) will improve the child's understanding and comprehension.

Introduce BSL on the National Curriculum: Deaf Children and young people who are taught BSL at an early age will have better access to their education and an improved wellbeing. BSL should be available in schools and taught by qualified Deaf teachers, for all to learn as this would achieve better access for all in society. We believe that BSL should be offered as a language for all learners as a qualification. GCSE Welsh (and other modern languages) are not always offered to Deaf students: this also needs to be improved.

Improving access to Education in BSL for Deaf Children and Young People: currently they have limited access to Education in BSL, and often experience under qualified support. 

There is a massive gap in the education of Deaf children, as many are wrongly treated as having a Learning Disability. This has a negative impact on their development in life, reducing independence with poor education, resulting in under-employment. They need adequately qualified Communication Support Workers available in school.

Making Services and resources accessible in BSL for Deaf young people: enabling BSL users to access information in their preferred language via digital resources to services such as Education, Health care, Social Services and public transport, giving them equality to access as an equivalent to Welsh Language access.


Sefydliad:  Deffo! 
Lead petitioner: Cathie Robins-Talbot
First considered by the Committee: 24 March 2015
Number of signatures: 502 online signatures, 660 paper. Total signatures = 1,162

Welsh/Cymraeg

P-04-628 i Wella Mynediad i Addysg a gwasanaethau yn Iaith Arwyddion Prydain.

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i Wella Mynediad i Addysg a gwasanaethau yn Iaith Arwyddion Prydain i Gwella ansawdd bywyd pobl fyddar o bob oed.

Gwella mynediad i deuluoedd i ddysgu BSL: Pan fydd plentyn yn cael ei diagnosis fel Byddar gwyn / trwm eu clyw Rhieni dylid cynnig gwersi BSL rhad ac am ddim / â chymhorthdal ​​(lefel BSL un yn costio tua Ł300 y person). Trwy ddefnyddio lleferydd ei ben ei hun, plant Byddar ei chael yn anodd / yn methu â Datblygu sgiliau cyfathrebu ar goll cerrig milltir arwyddocaol. Mae dysgu ieithoedd eraill trwy BSL (Cymraeg / Saesneg) A fydd Gwella dealltwriaeth a dealltwriaeth y plentyn.

Cyflwyno BSL ar y Cwricwlwm Cenedlaethol: Plant a phobl ifanc fyddar yn Pwy Addysgir BSL yn ifanc fydd Dweud eu gwell mynediad i addysg a Gwell lles. A ddylai Bod yn Iaith Arwyddion Prydain ar gael mewn ysgolion a Addysgir gan athrawon Byddar cymwysedig, i bawb i ddysgu gan fod hyn fyddai cyflawni sicrhau gwell mynediad i bawb yn y gymdeithas. Rydym yn credu y dylid ei gynnig BSL fel iaith ar gyfer bob ddysgwyr gymhwyster. Nid yw TGAU Cymraeg (iaith --other a modern) bob amser yn cael eu cynnig i fyfyrwyr Byddar: Anghenion aussi hwn i'w Gwella.

Gwella Mynediad i Addysg mewn Iaith Arwyddion Prydain i Blant a Phobl Ifanc Byddar: Ar hyn o bryd Maent yn Cael mynediad cyfyngedig i Addysg yn Iaith Arwyddion Prydain, ac yn aml, profiad dan gefnogaeth cymwys.

Mae bwlch enfawr yn addysg plant byddar, fel llawer yn cael eu trin yn anghywir fel Cael Anabledd Dysgu. Mae hyn yn negatif: yn cael effaith ar eu datblygiad mewn bywyd, lleihau annibyniaeth ag addysg wael, gan arwain ac yn tan-gyflogaeth. Maent yn Angen Gweithwyr Cymorth Cyfathrebu cymwys yn ddigonol ar gael yn yr ysgol.

Gwneud gwasanaethau a'r adnoddau sydd ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer pobl ifanc fyddar: Galluogi defnyddwyr BSL i gael mynediad at wybodaeth trwy gyfrwng Yn Eu wasanaethau iaith a ffafrir i adnoddau digidol O'r fath fel Addysg, Gofal Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a thrafnidiaeth gyhoeddus, Rhoi Nhw Cydraddoldeb i gael mynediad i Cymraeg cyfatebol mynediad Iaith.


Establishment: DEFFO!
Ddeisebydd: Cathie Robins-Talbot
Ystyriwyd gan y Pwyllgor Cyntaf: 24 Mawrth, 2015
Nifer y llofnodion: 502 o lofnodion ar-lein, 660 o bapur. Cyfanswm = 1162 o lofnodion