Saturday, 22 November 2014

Deaf people want to succeed

South Wales Argus:
A YOUNG deaf sign language user at the start of a new career as a photographer proved a big hit when he was given the chance to snap pictures in a big Gloucestershire firm.


More than 55 business people visited Garrie Martin and his colleagues at a stand in Cheltenham's Eagle Tower, and 15 had a photograph taken for free as part of a special promotion.

Garrie is just one of several deaf sign language users being helped by charity Gloucestershire Deaf Association under its ‘Mutton Jeffrey’ project.

The aim of the project is to showcase the skills deaf people can offer, by providing communication support from the charity for the deaf entrepreneurs and their customers.

GDA chief executive Jenny Hopkins said the reservation a deaf sign language user feels when having to communicate with a hearing, non-sign language user, and vice versa, needs to be addressed especially in the business world.

"We do this by GDA providing a communications bridge for both sides, making phone calls, using new technology to communicate in sign language with the deaf entrepreneur on behalf of the customer, and handling promptly and positively any issues that might arise during the work," she said.

"We are enormously proud of what we are achieving around deaf employment in Gloucestershire and, with Mutton Jeffrey, we believe we are launching a scheme that could be duplicated by other deaf charities for deaf sign language users elsewhere around the country.

"Deaf people want to succeed. We have found a way to make that happen."


Welsh/Cymraeg

Mae defnyddiwr iaith arwyddion pobl fyddar IFANC ar ddechrau gyrfa newydd fel ffotograffydd bod yn llwyddiant mawr pan gafodd ei gyfle i snap lluniau mewn cwmni mawr Swydd Gaerloyw.

Mae mwy na 55 o bobl fusnes yn ymweld â Garrie Martin a'i gydweithwyr yn stondin yn Tower Eagle Cheltenham, ac roedd gan 15 o ffotograff a gymerwyd ar gyfer rhad ac am ddim fel rhan o hyrwyddiad arbennig.

Garrie yn un o nifer o ddefnyddwyr iaith arwyddion pobl fyddar yn cael eu helpu gan yr elusen Cymdeithas y Byddar Swydd Gaerloyw o dan ei brosiect 'Mutton Jeffrey'.

Nod y prosiect yw i arddangos y sgiliau y gall pobl fyddar gynnig, drwy ddarparu cefnogaeth gyfathrebu gan yr elusen ar gyfer yr entrepreneuriaid byddar a'u cwsmeriaid.

Dywedodd prif weithredwr GDA Jenny Hopkins y llain defnyddiwr iaith arwyddion pobl fyddar yn teimlo wrth orfod gyfathrebu gyda,, i'r gwrthwyneb a defnyddwyr iaith arwyddion nad ydynt yn clywed, angen mynd i'r afael yn enwedig yn y byd busnes.

"Rydym yn gwneud hyn drwy GDA yn darparu pont gyfathrebu ar gyfer y ddwy ochr, gwneud galwadau ffôn, gan ddefnyddio technoleg newydd i gyfathrebu mewn iaith arwyddion gyda'r entrepreneur byddar ar ran y cwsmer, ac yn trin yn brydlon ac yn gadarnhaol ag unrhyw faterion a allai godi yn ystod y gwaith, "meddai.

"Rydym yn hynod falch o'r hyn yr ydym yn ei gyflawni o gwmpas cyflogaeth byddar yn Swydd Gaerloyw a, gyda Mutton Jeffrey, rydym yn credu ein bod yn lansio cynllun y gellid ei dyblygu gan elusennau byddar eraill ar gyfer defnyddwyr iaith arwyddion pobl fyddar mewn mannau eraill o gwmpas y wlad.

"Mae pobl fyddar yn awyddus i lwyddo. Rydym wedi dod o hyd i ffordd o wneud i hynny ddigwydd."