Monday, 26 January 2015

Welsh Trusts can't cope with the deaf...

Thanks to DARG for this update.... Health boards across much of Wales are struggling to cope with the demand from people who are deaf or have hearing loss, a report has found.

A review by Welsh Charities found test waiting times at three of the seven health boards were up.  Meanwhile, patients in two areas did not always get two hearing aids because of restrictions on the number they give out.

The charities said demand would continue to increase given the ageing population.  Cwm Taf, Hywel Dda and Powys health boards said patients were waiting longer for hearing tests and reassessments because more people needed help.

Abertawe Bro Morgannwg and Hywel Dda boards both restrict the number of hearing aids they issue, while Aneurin Bevan and Hwyel Dda said they had reduced follow-up appointments because of pressures.  Hwyel Dda also reported reduced staff numbers and reduced aftercare service, at a time when it is planning to reduce its budget for the next year.

A free service, which supports hearing aid wearers in Wales which costs £150,000 a year to run, will be cut in 2016 if more funding cannot be found.
Welsh/Cymraeg


Byrddau iechyd ar draws llawer o Gymru yn cael trafferth i ymdopi â'r galw gan bobl sy'n fyddar neu sydd â nam ar eu clyw, mae adroddiad wedi dod o hyd.

Canfu adolygiad gan Elusennau Cymreig amseroedd aros mewn tri o'r saith bwrdd iechyd prawf i fyny. Yn y cyfamser, nid yw cleifion mewn dwy ardal oedd bob amser yn cael dau cymhorthion clyw oherwydd cyfyngiadau ar y nifer maent yn ei roi allan.

Dywedodd y elusennau byddai'r galw yn parhau i gynyddu o ystyried y boblogaeth sy'n heneiddio. Dywedodd byrddau iechyd Cwm Taf, Hywel Dda a Phowys o gleifion yn aros yn hwy am brofion a ailasesiadau clyw oherwydd bod mwy o bobl angen cymorth.

Abertawe Bro Morgannwg a Hywel Dda byrddau ddau cyfyngu ar nifer o gymhorthion clyw iddynt ddyroddi, tra dywedodd Aneurin Bevan a Hywel Dda eu bod wedi lleihau apwyntiadau dilynol oherwydd pwysau. Hefyd adroddodd Hywel Dda llai o nifer y staff a llai o wasanaeth ôl-ofal, ar adeg pan ei fod yn bwriadu lleihau ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Gwasanaeth am ddim, sy'n cefnogi pobl sy'n gwisgo cymorth clyw yng Nghymru sy'n costio £ 150,000 y flwyddyn i'w rhedeg, bydd yn cael ei dorri yn 2016 os na ellir mwy o gyllid ar gael.