Monday, 26 November 2012

Award-Winning sign Choir...

Roger Boddy is a member of an award-winning choir with a twist – they can’t sing.  The lyrics are all in the hands for Roger, 65, and fellow members of the Dee Sign Choir because most of them are  profoundly deaf or hard of hearing.

Their version of Silent Night and other carols thrilled shoppers at the Eagles Meadow shopping centre where they were raising money for charity.  Earlier this year, Roger was one of four of the choir members who attended a Garden Party with the Queen at Buckingham Palace in recognition of their fund-raising efforts.

Roger, who hails from Brymbo, near Wrexham, but now lives in Chester, recalled: “It was the proudest day of my life.  “I never dreamed I would be sitting in the Queen’s garden being awarded for performing to music, none of which I can actually hear!”  He joined Dee Sign Choir a decade ago after retiring from his cook’s job at the Countess of Chester Hospital where he worked for 37 years.

Through his sign language interpreter, he said: “I was bored sitting at home. I’d been to the Deaf Club and knew about the choir but decided to join as a collector, standing by the side of the choir rattling a tin.  “But then I thought I’d like to have a try myself so asked Anne if I could give it a go. I love it and the choir is improving other people’s sign language which is good.”  Roger and his wife, who has full hearing, met at work and used to pass love notes to each other as she couldn’t sign and he couldn’t hear her.


Welsh/Cymraeg


Roger Boddy yn aelod o gôr sydd wedi ennill gwobrau gyda thro - ni allant ganu. Mae'r geiriau i gyd yn y dwylo am Roger, 65, a chyd-aelodau o'r Côr Arwyddion Dyfrdwy fod y rhan fwyaf ohonynt yn hollol fyddar neu'n drwm eu clyw.

Mae eu fersiwn o Tawel Nos a charolau eraill modd siopwyr yn y ganolfan siopa Dôl yr Eryrod lle buont yn codi arian ar gyfer elusen. Yn gynharach eleni, Roger yn un o bedwar o aelodau'r côr a fynychodd Parti Gardd gyda'r Frenhines ym Mhalas Buckingham i gydnabod eu codi arian ymdrechion.

Cofio Roger, sy'n hanu o Brymbo, ger Wrecsam, ond bellach yn byw yng Nghaer,: "Roedd y diwrnod mwyaf balch fy mywyd. "Wnes i erioed wedi breuddwydio y byddwn yn eistedd yng ngardd y Frenhines yn cael ei ddyfarnu ar gyfer perfformio i gerddoriaeth, nid yw'r un ohonynt yn gallu Fi 'n weithredol clywed!" Ymunodd Côr Sign Dee ddegawd yn ôl ar ôl ymddeol o swydd ei cogydd ar y Countess of Chester Ysbyty lle gweithio am 37 mlynedd.

Trwy ei dehonglydd iaith arwyddion, dywedodd: "Roeddwn wedi diflasu yn eistedd yn y cartref. Roeddwn wedi bod yn y Clwb Pobl Fyddar ac yn gwybod am y côr ond penderfynodd ymuno fel casglwr, yn sefyll wrth ochr y côr ysgwyd tun. "Ond yna yr wyf yn meddwl y byddwn i'n hoffi cael cynnig arni fy hun felly gofynnodd Anne pe gallwn roi cynnig arni. Dwi wrth fy modd ac mae'r côr yn gwella iaith arwyddion pobl eraill sydd yn dda. "Cwrdd Roger a'i wraig, sydd â gwrandawiad llawn, yn y gwaith a'u defnyddio i anfon nodiadau cariad at ei gilydd fel na allai lofnodi, ac nid y gallai chlywed hi.