Tuesday, 20 November 2012

Damn the NHS

Here is a copy of a recent comment I sent to a deaf charity here who were asking for issues of poor access to the National Health Services in UK.  The view from Wales is an horror story  and a catalogue of deliberate neglect and is discrimination against anyone with a hearing loss.

"There are huge difficulties in Wales. I do not believe personally deaf here have any confidence in using their GP and the issue of communication supports central to this. Deaf as always are unwilling to campaign but rely on their tried, trusted, and ever-suffering hearing relatives to pick up the communication tab. Even hard of hearing are settling for pencil and paper rather than lobby and use the law to force their access to a GP which is their legal right. An elderly couple in our club still uses a pencil and paper although BSL using, and have surprisingly never used a terp except when one got hospitalised recently.


OOH (out of hours), services are non extant for deaf in most parts to Wales. The service was withdrawn from deaf where it once existed and we were told to use NHS direct, but that failed too ! It isn't just GP's and hospitals, but all services the NHS provides, crucially services to people in their homes. It's government policy to keep people at home and not clogging up hospital wards, but they aren't providing access for deaf people and they are being abandoned.  There is virtually no system of effective communications when need arises except family. As for using 999 that is far from easy too. Even access provided to contact 999 you get a lengthy listing of reasons you cannot use to call them (The police list effectively meant "Don't call us, we might or might not call you..."), and rendered 999 useless in part. The local surgery/boots and other chemists, have all put up posters saying you have to be at death's door before calling them, then, there is an 4 hour wait for an ambulance. Not a single poster contains an deaf access point. Not a single list of GP communications contain one either.Why not just put up a poster saying "If you are sick don't call us."  ?


Arranging an check up can take 3 weeks or more, or might not be contemplated unless you have an effective way of contacting the surgery via hearing. Otherwise you go there, join a que and try to follow someone yelling behind a glass counter to sort it while a que behind you gets angry. My surgery seems VERY anxious to ensure migrants, and people with alternative languages to English get priority in case Human Rights makes things difficult for them.   Human rights lawyers and even deaf ones, DON'T lobby or sue for our access.   Any difficulties they get front of house help too, again not a single deaf access point is there for anyone to see. 999 prioritises ethnic/gay and migrant support too. I'm fed up at the back of the access que 24/7 and it is time equality and fairness happened for us all. 


I don't want to go first every time, I just want the access when I get there, and 74% had NEVER heard of text or sign relay. Those that had just said 'We cannot afford it, there aren't enough of you to make it viable..." Currently I DON'T use my GP at all nor does my partner we just arrange appointments ourselves to clinics within the hospital who are the only ones willing to provide patient support, but as I and Ian have written, that is going away as well now....


We are all defeated by the unwilling system and, by an unwillingness of the deaf or the HI to abandon what they use now so demand can be seen. It would mean initially fatalities before the system got the message.  Who would be willing to sacrifice their health or life to get proper access established ?  that is the dilemma we face..."Welsh/CymraegDyma gopi o sylw yn ddiweddar anfonais i elusen byddar yma a oedd yn gofyn am faterion mynediad gwael i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn y DU. Mae'r olygfa o Gymru yn stori arswyd a chatalog o esgeulustod bwriadol ac yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un sydd â nam ar eu clyw.


"Mae anawsteru mawr yng Nghymru. Nid wyf yn credu yn bersonol fyddar yma yn cael unrhyw hyder wrth ddefnyddio eu meddyg teulu a'r mater o gyfathrebu yn cefnogi ganolog i hyn. Byddar fel bob amser yn amharod i ymgyrchu ond maent yn dibynnu ar eu ceisio, yn ymddiried ynddynt, ac yn dragywydd- dioddef perthnasau clyw i godi'r tab cyfathrebu. Hyd yn oed trwm eu clyw yn cael eu setlo ar gyfer papur a phensil yn hytrach na lobïo ac yn defnyddio'r gyfraith i orfodi eu mynediad i feddyg teulu sydd yn eu hawl gyfreithiol. Mae cwpl oedrannus yn ein clwb yn dal i ddefnyddio pensil a phapur er BSL ddefnyddio, a byth wedi defnyddio syndod a terp ac eithrio pan fydd un gafodd yr ysbyty yn ddiweddar.


Tu allan i oriau (y tu allan i oriau), gwasanaethau nad ydynt yn bodoli ar gyfer pobl fyddar yn y rhan fwyaf i Gymru. Cafodd y gwasanaeth ei dynnu oddi ar fyddar lle mae'n bodoli unwaith a dywedwyd wrthym i ddefnyddio Galw Iechyd Cymru, ond a fethodd hefyd! Nid dim ond meddygon teulu ac ysbytai, ond yr holl wasanaethau y GIG yn darparu, yn hanfodol gwasanaethau i bobl yn eu cartrefi. Mae'n bolisi llywodraeth i gadw pobl yn eu cartrefi ac nid tagu wardiau ysbyty, ond nid ydynt yn darparu mynediad i bobl fyddar ac maent yn cael eu gadael. Nid oes nemor ddim system o gyfathrebu effeithiol pan fydd angen ac eithrio teulu. Fel ar gyfer defnyddio 999 sydd yn bell o fod yn hawdd hefyd. Hyd yn oed mynediad a ddarperir i gysylltu â 999 byddwch yn cael rhestr hir o resymau na allwch ddefnyddio eu galw (Mae'r rhestr yr heddlu yn golygu mewn gwirionedd yn "Peidiwch â ffonio ni, efallai y byddwn neu na allai eich galw ..."), a rendro 999 ddiwerth yn rhan. Mae'r feddygfa leol / esgidiau a fferyllwyr eraill, i gyd wedi gosod posteri yn dweud yn rhaid i chi fod yn ddrws marwolaeth cyn eu galw, yna, mae 4 mewn aros awr am ambiwlans. Ddim yn poster yn cynnwys un pwynt mynediad byddar. Ddim yn un rhestr o gyfathrebu meddygon teulu yn cynnwys un chwaith.


Pam na dim ond rhoi i fyny yn poster yn dweud "Os ydych yn sâl yn ein ffonio." ?


Trefnu gwiriad gall hyd yn cymryd 3 wythnos neu fwy, neu efallai na chaiff ei hystyried oni bai fod gennych ffordd effeithiol o gysylltu â'r feddygfa trwy glywed. Fel arall, byddwch yn mynd yno, ymuno â que ac yn ceisio dilyn rhywun gweiddi y tu ôl i gownter gwydr i ddatrys y broblem tra bod que tu ôl i chi mynd yn ddig. Mae fy llawdriniaeth yn ymddangos IAWN awyddus i sicrhau mewnfudwyr, a phobl sydd â ieithoedd gwahanol i Saesneg yn cael blaenoriaeth yn achos Hawliau Dynol yn ei gwneud pethau'n anodd iddynt. NID cyfreithwyr hawliau dynol a hyd yn oed rhai byddar, PEIDIWCH lobïo neu siwio ar gyfer ein mynediad. Unrhyw anawsterau y maent yn cael help blaen tŷ yn rhy, eto nid un pwynt mynediad sengl fyddar yno i unrhyw un eu gweld. 999 blaenoriaethu cefnogaeth ethnig / hoyw a mudol hefyd. Rwy'n cael llond bol ar gefn y que mynediad 24/7 ac mae'n cydraddoldeb amser a thegwch yn digwydd i ni i gyd.


Nid wyf am fynd yn gyntaf bob tro, Fi jyst eisiau mynediad pan fyddaf yn mynd yno, a pheidiwch BYTH 74% wedi clywed am destun neu relay arwydd. Rhai a oedd wedi dweud dim ond 'Ni allwn fforddio, nid oes digon ohonoch chi i wneud yn hyfyw ... "Ar hyn o bryd NID WYF yn defnyddio fy meddyg teulu o gwbl ac nid yw fy mhartner ydym yn unig yn trefnu apwyntiadau ein hunain i glinigau o fewn yr ysbyty pwy yw'r unig rai yn barod i roi cymorth i gleifion, ond gan fy mod wedi ysgrifennu Ian, sy'n mynd i ffwrdd yn ogystal nawr ....


Rydym yn trechu i gyd gan y system anfodlon ac, gan amharodrwydd y byddar neu'r HI i roi'r gorau yr hyn y maent yn eu defnyddio bellach fel y gellir galw i'w gweld. Byddai'n golygu i ddechrau farwolaethau cyn i'r system gael y neges. Pwy fyddai'n barod i aberthu eu hiechyd neu fywyd i gael mynediad priodol sefydlu? hynny yw cyfyng-gyngor a wynebwn ... "