Thursday, 15 November 2012

Mental Health support launch.. for welsh deaf,

On Thursday 15th November Health Minister Lesley Griffiths AM will attend the launch of the North Wales Deaf Mental Health Network at Venue Cymru in Llandudno.

People who are deaf or hard of hearing can face particular barriers in getting access to mental health services, especially where they use British Sign Language (BSL).  Very few GPs and mental health professionals are able to communicate in BSL, awareness of the needs of deaf people is inconsistent and many of the resources available for people with mental health problems are not available in BSL.

Yet at the same time it is widely accepted that deaf people have a greater risk of experiencing mental health problems.  In some cases this will be due to the condition that has also caused their hearing loss, in many others it will be a result of the social exclusion and reduced education and employment opportunities that they may experience.

The Network is the first development in Wales to specifically address this issue.  It brings together mental health and other clinical professionals from the Betsi Cadwaladr University Health Board with partners from the North Wales Deaf Association, Action on Hearing Loss and other third sector agencies.  Together they are working to improve access to mental health services for people who are deaf or hard of hearing through a range of initiatives.

They are providing deaf awareness training to GPs, primary care mental health practitioners and other health and social services personnel, as well as advice and guidance to GPs and other colleagues on specific cases.

The Network will strive to ensure that a registered BSL interpreter is present for consultations when this is the service user’s main language, network members will be available to attend consultations and provide support.  In addition the team’s Clinical Nurse Specialist will be conducting some assessments and interventions in BSL.  Health Minister Lesley Griffiths AM said: I want to congratulate everyone who has worked to create this network, which will create a single point of referral for deaf people, improving available access and support.


Welsh/Cymraeg.


Ar Iau 15 Tachwedd Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths AC yn mynychu lansiad y Rhwydwaith Iechyd Gogledd Cymru Byddar Meddwl yn Venue Cymru yn Llandudno.
Gall pobl sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw yn wynebu rhwystrau penodol wrth geisio mynediad i wasanaethau iechyd meddwl, yn enwedig lle maent yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL). Ychydig iawn o feddygon teulu a gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl yn gallu cyfathrebu yn Iaith Arwyddion Prydain, nid yw ymwybyddiaeth o anghenion pobl fyddar yn anghyson ac mae llawer o'r adnoddau sydd ar gael i bobl â phroblemau iechyd meddwl ar gael yn BSL.

Eto i gyd ar yr un pryd mae'n ei dderbyn yn eang bod pobl fyddar yn cael mwy o berygl o brofi problemau iechyd meddwl. Mewn rhai achosion, bydd hyn fod o ganlyniad i'r cyflwr sydd wedi achosi hefyd eu colli clyw, mewn llawer o rai eraill bydd yn ganlyniad i'r allgáu cymdeithasol a lleihau cyfleoedd addysg a chyflogaeth y gallant brofi.

Mae'r Rhwydwaith yn y datblygiad cyntaf yng Nghymru i fynd i'r afael yn benodol â'r mater hwn. Mae'n dwyn ynghyd iechyd meddwl a gweithwyr proffesiynol clinigol eraill gan y Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr University gyda phartneriaid o'r Byddar Gogledd Cymru, Action on clyw Colled ac asiantaethau trydydd sector eraill. Gyda'i gilydd maent yn gweithio i wella mynediad at wasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw trwy ystod o fentrau.

Maent yn darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o fyddardod i feddygon teulu, ymarferwyr gofal iechyd meddwl sylfaenol ac iechyd eraill a phersonél gwasanaethau cymdeithasol, yn ogystal â chyngor ac arweiniad i feddygon teulu a chydweithwyr eraill ar achosion penodol.

Bydd y Rhwydwaith yn ymdrechu i sicrhau bod cyfieithydd BSL cofrestredig yn bresennol ar gyfer ymgynghoriadau pan fydd hyn yn iaith y defnyddiwr gwasanaeth prif, bydd aelodau'r rhwydwaith ar gael i fynychu ymgynghoriadau a darparu cymorth. Yn ogystal, bydd arbenigol y tîm Nyrs Clinigol yn cynnal rhai asesiadau ac ymyriadau mewn BSL. Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths AC: Hoffwn longyfarch pawb sydd wedi gweithio i greu rhwydwaith hwn, a fydd yn creu un pwynt cyfeirio ar gyfer pobl fyddar, gwella mynediad sydd ar gael a chymorth.