Friday, 14 December 2012

BBC (Wales): Survey on Deaf NHS Access in Wales.

Lorraine Walsh BBC Wales NCA, is asking all deaf or HI people in Wales to send in to her, problems they are experiencing via access to the Welsh Health services.  NHS Cymru.

This follows huge concerns raised at AOHL Cymru, BDA Wales,  and at the welsh assembly, via Ian Crimmond's critical report on almost non-extant access for welsh deaf or HI people to basic diagnosis, clinical attendances, hospital admittances, and out-of hour locum services in Wales.  Most have been found to have been withdrawn, or service areas simply failed to provide any viable access or contact.  

E.G. Diabetic deaf denied vital eye scans because of access  refusals is just one area of 26 covered in a report.  Demands to use under age children as interpreters for adults, just two typical examples of NHS abuse.

Complaints went unheeded, and ignored at the Welsh Assembly  despite AM ministers being lobbied  and the New welsh CEO on health, being sent a copy of the report.  When pushed to answer deaf concerns  welsh health assembly minsters closed down responses and told deaf to go to charity instead.  In effect endorsing NHS Cymru's law braking.   Already many welsh areas concerned with deaf awareness and access have begun re-publishing requests for deaf and HI to let them know problem areas.

If you have had problems e.g:

Your GP failed to provide you with signed or text support.
Your surgery is deaf/Hi unfriendly.
You could not contact Out of hours services.
Were Unable to use NHS direct
Home nursing support was not provided, or not supported.
You are forced to seek out own support.
Information services were not accessible to you.
Appointment notices were sent with un-viable contacts. (e.g. oral lines, or box number responses via snail mail).
You are told to use your own family (Even children), to act as interpreters.
Support was unsuited to your need. (Speech to text access is non-extant in Wales due to only 2 operators being available, and cost prohibitive).

Any other area where you feel the NHS in Wales is openly abusing deaf people, and others with hearing loss.

All the above areas stated are a LEGAL RIGHT, if your primary care trusts, including GP's hospitals, or ANY health provision including state dentistry or optical services makes YOU support yourself,  (Or as one quoted instance, one deaf person expected to translate for another!),  or seek out family so NHS Cymru can avoid meeting its legal requirement.

|You will not be required to give a name, and privacy respected, so  no reason to keep it to yourself !  It has taken 11 years for the BBC to appreciate the dire state of Welsh health services in deaf/Hi access terms, please, get posting NOW.

NOTE: The report has now been aired, so it is no longer necessary to post to Lorraine at the BBC (Thank You  BBC).


Wales NHS:  "A Modern-day Deaf horror story",  and read Ian Crimmond's research HERE.Welsh/Cymraeg.


Lorraine Walsh BBC Cymru NCA, yn gofyn i'r holl bobl fyddar neu HI yng Nghymru i anfon iddi, problemau maent yn eu profi trwy fynediad at y gwasanaethau Iechyd Cymru. GIG Cymru.

Mae hyn yn dilyn pryderon mawr a godwyd yn AOHL Cymru, BDA Cymru, ac yn y cynulliad cymru, trwy Ian Crimmond adroddiad beirniadol ar fynediad bron nad ydynt yn bodoli ar gyfer pobl fyddar neu HI Cymraeg i diagnosis sylfaenol, presenoldeb clinigol, derbyniadau ysbyty, ac allan-o awr wasanaethau locwm yng Nghymru. Mae'r rhan fwyaf wedi ei gael wedi ei dynnu'n ôl, neu feysydd gwasanaeth yn syml wedi methu â darparu unrhyw fynediad ymarferol neu cysylltwch â.

Ee Gwadodd Diabetig byddar sganiau llygad hanfodol oherwydd wrthod mynediad yn un ardal yn unig o 26 a gwmpesir mewn adroddiad. Gofynion i'w defnyddio blant dan oed fel dehonglwyr ar gyfer oedolion, dim ond dwy enghraifft nodweddiadol o GIG cam-drin.

Cwynion aeth heibio'n ddisylw, ac yn anwybyddu yn y Cynulliad Cymru er gwaethaf AC weinidogion cael eu lobïo a'r Prif Weithredwr Cymraeg Newydd ar iechyd, yn cael ei anfon copi o'r adroddiad. Pan gwthio i ateb pryderon byddar Gweinidogion iechyd cynulliad cymru cau ymatebion a dweud fyddar i fynd i elusen yn lle hynny. Mewn gwirionedd ardystio GIG Cymru gyfraith brecio. Eisoes mae llawer o feysydd Cymreig sy'n ymwneud â ymwybyddiaeth o fyddardod a mynediad wedi dechrau ail-gyhoeddi ceisiadau am fyddar a HI i adael iddynt wybod ardaloedd problem.

Os ydych wedi cael problemau e.e:

Methodd eich meddyg teulu i roi cefnogaeth i chi lofnodi neu neges destun.
Eich meddygfa yn fyddar / Hi anghyfeillgar.
Ni allech cysylltu y tu allan i oriau.
A oedd Methu defnyddio Galw Iechyd Cymru
Nid yw cefnogaeth nyrsio Gartref yn darparu, neu heb eu cefnogi.
Rydych yn cael eu gorfodi i geisio cymorth eu hunain.
Nid yw gwasanaethau gwybodaeth yn hygyrch i chi.
Hysbysiadau Penodi a anfonwyd gyda'r anymarferol cysylltiadau. (Llinellau ar lafar ee, neu ymatebion rhif blwch drwy'r post falwen).
Rydych yn gwybod i ddefnyddio eich teulu eich hun (hyd yn oed plant), i weithredu fel cyfieithwyr.
Cefnogaeth yn anaddas i eich angen. (Lleferydd i fynediad testun yn ddi-bodoli yng Nghymru oherwydd dim ond 2 weithredwyr ar gael, ac yn costio afresymol).

Unrhyw faes arall lle rydych yn teimlo bod y GIG yng Nghymru yn agored cam-drin pobl fyddar, ac eraill sy'n drwm eu clyw.

Mae pob un o'r meysydd a nodir uchod yn hawl gyfreithiol, os yw eich ymddiriedolaethau gofal sylfaenol, gan gynnwys meddygon teulu ysbytai, neu UNRHYW darpariaeth iechyd gan gynnwys deintyddiaeth y wladwriaeth neu wasanaethau optegol yn gwneud CHI gynnal eich hun, (Neu fel un enghraifft a ddyfynnwyd, un person byddar yn disgwyl i gyfieithu ar gyfer un arall !), neu chwilio am deulu fel y gall GIG Cymru osgoi cyflawni ei ofyniad cyfreithiol.

| Ni fydd gofyn i chi roi enw, parch a phreifatrwydd, felly nid oes rheswm i gadw i chi eich hun! Mae wedi cymryd 11 mlynedd ar gyfer y BBC i werthfawrogi cyflwr trychinebus y gwasanaethau iechyd Cymru o ran mynediad fyddar / Hi, os gwelwch yn dda, yn cael postio NAWR.


GIG Cymru: "A Modern diwrnod stori arswyd Byddar", a darllen Ian Crimmond ymchwil YMA.