Thursday, 6 December 2012

Face2Face in Bridgend

Deaf and hard of hearing people can get additional help and advice at a new, free access and information service based at Bridgend County Borough Council.

Called Face-to-Face, and run by a British Sign Language-trained social worker, this extra service offers support with understanding letters, help with applications such as housing, questions you may have about equipment and any support you might need at home.   The Face-to-Face surgery will run from 1.30pm - 4.30pm on the first Thursday of each month at Civic Offices, Angel Street, Bridgend.

The service is appointment only. To make an appointment (30 minutes maximum), you can do so via:

Tel: 01656 643643 (please put 18001 before the code and number for the Text Relay Service).
Fax: 01656 668126     SMS messaging: 07581 157014
Email:  talktous@bridgend.gov.uk

Welsh/Cymraeg.


Gall pobl fyddar a thrwm eu clyw gael cymorth a chyngor ychwanegol mewn newydd, mynediad am ddim a gwasanaeth gwybodaeth yn seiliedig ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen.

Alwyd Wyneb yn Wyneb, ac a gynhelir gan Iaith Arwyddion Prydain sydd wedi'u hyfforddi'n weithiwr cymdeithasol, y gwasanaeth ychwanegol hwn yn cynnig cymorth gyda llythyrau dealltwriaeth, helpu gyda cheisiadau o'r fath fel tai, cwestiynau sydd gennych am offer ac unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnoch yn eich cartref. Bydd y llawdriniaeth Wyneb-yn-Wyneb yn rhedeg rhwng 1.30pm - 4.30pm ar ddydd Iau cyntaf o bob mis yn y Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-.

Mae'r gwasanaeth yn apwyntiad yn unig. I wneud apwyntiad (30 munud ar y mwyaf), gallwch wneud hynny trwy:

Ffôn: 01656 643643 (rhowch 18001 cyn y cod a rhif ar gyfer y Gwasanaeth Text Relay).
Ffacs: 01656 668126 SMS negeseuon: 07581 157014
E-bost: talktous@bridgend.gov.uk