Thursday, 3 January 2013

How not to do a consultation..

Following further investigations into the chaotic state of deaf support in the welsh NHS area we expose today the ridiculous basis of consultation (Made over 5 years ago), with unrepresnetative groups and no-deaf or HI at all virtually.

A report (Listed top right), regarding 'sensory loss' needs in the welsh NHS (and duly ignored), we ran through the list of 'consultants' that formed an original and pointless steering group to offered input to the welsh Assembly re Welsh with hearing loss issues, most was input from the olde  RNID/RNIB as sensory loss was an inclusive term for us and the blind.  No doubt still stuck in the 1980s and to keep us confused no doubt above defining who is what !  (why are they still failing to identify the hearing loss deaf sector as separate sectors ?  ).   We counted 54 'representations' were officially listed, the breakdown was as follows:

Stated RNID members:( Unidentified as deaf, HI  but including known hearing RNID staff) , and including the CEO in wales...  6
BDA Wales input 1
Professional hearing BSL interpreters....2.
BSL declared Users... 2 !

total 11

Others (40, including professionals in the health area, and LHB trust CEO's)..  but no statistics or direct consultations stated at all.    Not much given there are 480,000 with hearing loss in wales !  No wonder there is no will to further this 'report' as any basis of inclusion, or why the ministers are throwing it back at charities to do proper consultations (which should really be the Minister's job as well).  References  are quoting RNID as did they, as they appear to have done this long before the RNID did a name change in June 2011...... and damn all since. A shameful and pathetic exhibition of how wide consultation never actually  took place, and certainly with next to no deaf people.

Welsh Cymraeg


Yn dilyn ymchwiliadau pellach i'r cyflwr anhrefnus o gefnogaeth fyddar yn ardal y GIG Cymraeg rydym yn agored heddiw sail chwerthinllyd o consulttaion (Gwnaed dros 5 mlynedd yn ôl), gyda grwpiau unrepresnetative a dim-fyddar neu HI o gwbl bron.

Mae adroddiad (Rhestredig Toop ar y dde), nneds ergarding 'golled synhwyraidd' yn y GIG Cymraeg (ac yn anwybyddu briodol), rydym yn rhedeg drwy'r rhestr o 'ymgynghorwyr' sy'n ffurfio llywio gwreiddiol ac yn ddibwrpas groupto mewnbwn a gynigir i'r ail Cynulliad Cymru gyda clyw materion colled, mwyaf oedd mewnbwn gan y RNID Olde / RNIB fel colli synhwyrau yn derm cynhwysol i ni ac i'r deillion. Nid oes amheuaeth dal yn y 1980au, ac i'n cadw ni'n drysu dim amheuaeth uchod diffinio pwy yw beth! (pam y maent yn dal i fethu â nodi y sector colli clyw byddar fel sector ar wahân?). Rydym yn cyfrif 54 'sylwadau' yn cael eu rhestru yn swyddogol, roedd y dadansoddiad fel a ganlyn:

Datgan aelodau RNID: (anhysbys fel byddar, HI ond yn cynnwys hysbys clyw staff RNID), ac yn cynnwys y Prif Swyddog Gweithredol yng nghymru ... 6
BDA Cymru mewnbwn 1
Dehonglwyr BSL gwrandawiad Proffesiynol .... 2.
BSL datgan Defnyddwyr ... 2!

cyfanswm 11

Eraill (40, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol yn y maes iechyd, a BILl ymddiriedaeth Prif Swyddog Gweithredol) .. ond nid oes unrhyw ystadegau neu ymgynghoriadau uniongyrchol nodir o gwbl. Heb ei roi llawer, mae 480,000 sy'n drwm eu clyw yng nghymru! Does dim rhyfedd nad oes ewyllys i ddatblygu hyn 'adroddiad' fel unrhyw sail cynhwysiant, neu pam y gweinidogion yn cael eu taflu yn ôl ar elusennau i wneud ymgynghoriadau priodol (a ddylai mewn gwirionedd fod yn waith y Gweinidog yn ogystal). Cyfeiriadau yn dyfynnu RNID fel y gwnaeth y maent, fel y maent yn ymddangos i wedi gwneud hyn ymhell cyn y RNID wnaeth newid enw ...... a damn i gyd ers hynny. Arddangosfa cywilyddus a pathetic o sut mae ymgynghori eang byth mewn gwirionedd yn cymryd lle, ac yn sicr gyda nesaf peth i ddim i bobl fyddar.