Thursday, 24 January 2013

Patients Safety our prime AIM...

Patient safety is paramount .. but deaf access apparently isn't, and not been established as a right yet, so how can they ENSURE safety ?  Promises ?  What they are saying at the WAG.  Any more hot air the roof comes off..... Welsh health Minister on the run after discredited consultations ?

Lesley Griffiths said:

“The NHS in Wales has made great strides to improve safety and quality of care in recent years.

“This includes a reduction in cases of healthcare acquired infections and elimination of bed sores in many hospital wards.

“In terms of compliance with the patient safety solutions outlined on the website, the data shows the NHS is also doing well with 100 per cent compliance in many areas including the surgical safety checklist.

“However, we know we can do even better and the publication of compliance data over a wide range of procedures will not only ensure greater transparency but also drive up performance and quality even further.”

Chief Medical Officer Dr Ruth Hussey said:

“The Welsh Government is routinely monitoring progress. Where possible an all-Wales approach has been taken in implementing these solutions to ensure greater standardisation in practice across the NHS.

“Some solutions contain a range of actions needing to be taken and although some organisations may report they are not fully compliant, they may have already implemented a number of the actions towards achieving this.

“This should reassure patients that the NHS is committed to taking action to continuously improve patient safety.”

continuous improvement in patient safety.

Lesley Griffiths said:

“The NHS in Wales has made great strides to improve safety and quality of care in recent years.

“This includes a reduction in cases of healthcare acquired infections and elimination of bed sores in many hospital wards.

“In terms of compliance with the patient safety solutions outlined on the website, the data shows the NHS is also doing well with 100 per cent compliance in many areas including the surgical safety checklist.

“However, we know we can do even better and the publication of compliance data over a wide range of procedures will not only ensure greater transparency but also drive up performance and quality even further.”

Chief Medical Officer Dr Ruth Hussey said:

“The Welsh Government is routinely monitoring progress. Where possible an all-Wales approach has been taken in implementing these solutions to ensure greater standardisation in practice across the NHS.

“Some solutions contain a range of actions needing to be taken and although some organisations may report they are not fully compliant, they may have already implemented a number of the actions towards achieving this.

“This should reassure patients that the NHS is committed to taking action to continuously improve patient safety.”

Welsh Cymraeg


Mae diogelwch cleifion yn hollbwysig .. ond mae mynediad fyddar mae'n debyg nad yw, ac nid sbeen sefydlu fel hawl eto, felly sut y gallant SICRHAU diogelwch? Yr hyn y maent yn ei ddweud yn LlCC. Unrhyw mwy o aer poeth y to yn dod i ffwrdd .....

Dywedodd Lesley Griffiths:

"Mae'r GIG yng Nghymru wedi cymryd camau breision i wella diogelwch ac ansawdd gofal yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

"Mae hyn yn cynnwys gostyngiad mewn achosion o heintiau a gafwyd drwy ofal iechyd a dileu briwiau gwely mewn wardiau ysbyty lawer.

"O ran cydymffurfio â'r atebion diogelwch cleifion a amlinellir ar y wefan, mae'r data yn dangos y GIG hefyd yn gwneud yn dda gyda 100 y cant o gydymffurfiad mewn sawl maes, gan gynnwys y rhestr wirio diogelwch llawfeddygol.

"Fodd bynnag, gwyddom y gallwn wneud hyd yn oed yn well a chyhoeddi data cydymffurfio dros ystod eang o weithdrefnau a fydd nid yn unig yn sicrhau mwy o dryloywder ond hefyd yn gwella perfformiad ac ansawdd hyd yn oed ymhellach."

Dywedodd y Prif Swyddog Meddygol, Dr Ruth Hussey:

"Mae Llywodraeth Cymru yn monitro cynnydd fel mater o drefn. Lle bo'n bosibl dull Cymru gyfan wedi ei gymryd wrth weithredu'r atebion hyn er mwyn sicrhau mwy o safoni yn ymarferol ar draws y GIG.

"Mae rhai atebion yn cynnwys ystod o gamau gweithredu sydd angen eu cymryd ac er bod rhai sefydliadau yn adrodd nad ydynt yn cydymffurfio'n llawn, efallai y byddant eisoes wedi gweithredu nifer o'r camau gweithredu tuag at gyflawni hyn.

"Dylai hyn yn rhoi sicrwydd i gleifion bod y GIG yn ymrwymo i gymryd camau i barhau i wella diogelwch cleifion."

gwelliant parhaus mewn diogelwch cleifion.

Dywedodd Lesley Griffiths:

"Mae'r GIG yng Nghymru wedi cymryd camau breision i wella diogelwch ac ansawdd gofal yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

"Mae hyn yn cynnwys gostyngiad mewn achosion o heintiau a gafwyd drwy ofal iechyd a dileu briwiau gwely mewn wardiau ysbyty lawer.

"O ran cydymffurfio â'r atebion diogelwch cleifion a amlinellir ar y wefan, mae'r data yn dangos y GIG hefyd yn gwneud yn dda gyda 100 y cant o gydymffurfiad mewn sawl maes, gan gynnwys y rhestr wirio diogelwch llawfeddygol.

"Fodd bynnag, gwyddom y gallwn wneud hyd yn oed yn well a chyhoeddi data cydymffurfio dros ystod eang o weithdrefnau a fydd nid yn unig yn sicrhau mwy o dryloywder ond hefyd yn gwella perfformiad ac ansawdd hyd yn oed ymhellach."

Dywedodd y Prif Swyddog Meddygol, Dr Ruth Hussey:

"Mae Llywodraeth Cymru yn monitro cynnydd fel mater o drefn. Lle bo'n bosibl dull Cymru gyfan wedi ei gymryd wrth weithredu'r atebion hyn er mwyn sicrhau mwy o safoni yn ymarferol ar draws y GIG.

"Mae rhai atebion yn cynnwys ystod o gamau gweithredu sydd angen eu cymryd ac er bod rhai sefydliadau yn adrodd nad ydynt yn cydymffurfio'n llawn, efallai y byddant eisoes wedi gweithredu nifer o'r camau gweithredu tuag at gyflawni hyn.

"Dylai hyn yn rhoi sicrwydd i gleifion bod y GIG yn ymrwymo i gymryd camau i barhau i wella diogelwch cleifion."


SOURCE