Tuesday, 15 January 2013

THE ATR REPORT.


Is now for perusal on this blog.  ATR extends many thanks to selected areas of the UK deaf and HI community for taking the trouble to wade through the rough drafts, and to offer input and advice (As well as correcting my abysmal proof reading efforts!).  For first time readers, I should explain that the primary purpose of this report/paper is AWARENESS.   Inclusions/suggests as to how to address some issues are also included.

I considered day one, that filling it with statistical mumbo-jumbo would be a complete turn off for most deaf or HI readers, and I didn't want to look like an amateur pretending to be a professional.  What is contained in my report/paper is REALITIES of many here in Wales, and the difficulties of raising awareness in an primary area of our lives, i.e. keeping us healthy.

Many reports I have read over the years contained technical and clinical speak and was produced by people who provided health services or the occasional and poorly researched 'steering groups' who floundered to produce awareness, because they could not report from a basis of validated grass root responses, and  really ,do not explain or offer real insights to the many problems deaf and other communicationally - impaired people struggle with on an  daily basis, particularly in my own area of Wales.  This is my report from the cutting edge.

Some comments included does offer up challenging to the NHS, particularly on deaf/lip-reading sectors not being offered adequate or sufficiently English language educated medical staff.  This potentially has cross - rights implications, but my concern is solely, that both the deaf person and their support are able to fully understand, what the medical staff are saying, and trust the reader views it in that context.  Please read the report and let me know what you think, the link is top right-hand corner of my blog.

Thank You 

ATR.

Welsh/Cymraeg


Ai nawr i'w harchwilio ar y blog hwn. ATR yn ymestyn llawer o ddiolch i ardaloedd a ddewiswyd o'r byddar DU ac HI cymunedol i gymryd y drafferth i rhydio trwy drafftiau bras, ac i gynnig mewnbwn a chyngor (Yn ogystal gywiro fy ymdrechion prawf ddarllen ofnadwy!). Ar gyfer darllenwyr tro cyntaf, dylwn esbonio mai prif bwrpas yr adroddiad hwn / papur hwn yw YMWYBYDDIAETH. Cynhwysiant / yn awgrymu sut i fynd i'r afael â rhai materion yn cael eu cynnwys hefyd.


I ystyried diwrnod cyntaf, y byddai ei lenwi gyda ystadegol mumbo-jumbo fod yn gyflawn troi i ffwrdd ar gyfer y rhan fwyaf o ddarllenwyr byddar neu HI, a doeddwn i ddim eisiau edrych fel amatur esgus i fod yn broffesiynol. Beth yw cynnwys yn fy adroddiad / papur yn realiti llawer yma yng Nghymru, a'r anawsterau o godi ymwybyddiaeth mewn ardal sylfaenol ein bywydau, hy cadw ni'n iach.

Mae llawer o adroddiadau Rwyf wedi darllen dros y blynyddoedd yn cynnwys siarad technegol a chlinigol ac fe'i cynhyrchwyd gan bobl oedd yn darparu gwasanaethau iechyd neu'r 'grwpiau llywio' achlysurol ac ymchwilio wael a floundered i gynhyrchu ymwybyddiaeth, am nad oedd yn adrodd o sail o lawr gwlad dilysu ymatebion, ac yn wir, nid ydynt yn esbonio neu gynnig cipolwg go iawn i lawer o broblemau fyddar ac eraill communicationally - i bobl ymdrechu gyda nam ar sail ddyddiol, yn enwedig yn fy ardal fy hun yng Nghymru. Dyma fy adroddiad oddi wrth flaen y gad.

Mae rhai sylwadau a gynhwysir yn cynnig hyd her i'r GIG, yn enwedig ar byddar / ddarllen gwefusau sectorau nad ydynt yn cael cynnig iaith ddigonol nac yn ddigon Saesneg haddysgu staff meddygol. Gallai hyn fod â draws - goblygiadau hawliau, ond fy mhryder i yw unig, bod y person byddar ac mae eu cefnogaeth yn gallu deall yn llawn, yr hyn y mae'r staff meddygol yn ei ddweud, ac yn ymddiried yn y darllenydd yn gweld hynny yn y cyd-destun. Darllenwch yr adroddiad a gadewch i mi wybod beth yw eich barn, y ddolen ar y brig dde-law nghornel fy blog.

Diolch

ATR