Monday, 4 February 2013

PACT at Bridgend Deaf Club.

South Wales Police has teamed up with Bridgend Deaf Club to set up a series of Deaf Police And Communities Together (Pact) meetings in the town, where profoundly deaf people using sign language will be able to put their crime and safety concerns to officers.

A meeting on Tuesday, February 5, is the first of four quarterly sessions due to take place in 2013, following a successful pilot meeting last year.  Sign language experts from the Wales Interpretation and Translation Service will be on hand to act as interpreters, giving deaf attendees the chance to air their policing concerns.

South Wales Police said it will be the first time some deaf people in Bridgend have had the chance to discuss concerns directly with a police officer.  PC Paul Evans, hate crime officer from Bridgend Community Safety Partnership, said: “We are aware that members of our deaf community have fears and needs so we are very happy to open the doors to the police service in this way.

“We want to seek a better understanding of what the deaf community may need from us and also share information about how we can help.  “If anyone knows of a profoundly deaf, signing person, who could benefit from attending this meeting, please share this message with them.”

The Bridgend Deaf Pact meeting is scheduled at the Bridgend Deaf Club, Tremains Road, on Tuesday at 7.30pm.

There will also be information available on services for deaf customers by Bridgend County Borough Council.

Bridgend deaf support HERE

SOURCE

Welsh/Cymraeg


Heddlu De Cymru wedi ymuno รข Penybont Clwb Byddar i sefydlu cyfres o Heddlu Byddar a Chymunedau Ynghyd (PACT) yn y dref, lle bydd pobl hollol fyddar sy'n defnyddio iaith arwyddion fod yn gallu rhoi eu trosedd a phryderon am ddiogelwch i swyddogion.

Cynhaliwyd cyfarfod ar ddydd Mawrth, 5 Chwefror, yw'r gyntaf o bedair sesiwn chwarterol i fod i'w gynnal yn 2013, yn dilyn cyfarfod peilot llwyddiannus y llynedd. Bydd arbenigwyr iaith llofnodi gan Dehongli Cymru a Gwasanaeth Cyfieithu wrth law i weithredu fel cyfieithwyr, gan roi mynychwyr byddar y cyfle i leisio eu pryderon plismona.

Dywedodd Heddlu De Cymru fydd y tro cyntaf y bydd rhai pobl fyddar ym Mhenybont ar Ogwr wedi cael y cyfle i drafod pryderon yn uniongyrchol gyda swyddog yr heddlu. PC Paul Evans, swyddog troseddau casineb o Penybont ar Ogwr Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Meddai,: "Rydym yn ymwybodol bod aelodau o'n cymuned fyddar ofnau ac anghenion felly rydym yn hapus iawn i agor y drysau i wasanaeth yr heddlu yn y ffordd hon.

"Rydym yn awyddus i geisio gwell dealltwriaeth o'r hyn y gall y gymuned fyddar angen oddi wrthym ni a hefyd yn rhannu gwybodaeth am sut y gallwn helpu. "Os oes unrhyw un yn gwybod o gwbl fyddar, person sy'n llofnodi'r, a allai gael budd o fynychu'r cyfarfod hwn, os gwelwch yn dda rannu'r neges gyda nhw."

Y cyfarfod PACT Byddar-bont ar Ogwr yn cael ei drefnu yn y Clwb Byddar bont ar Ogwr, Heol Tremains, ar ddydd Mawrth am 7.30pm.

Yn ogystal, bydd gwybodaeth ar gael ar wasanaethau i gwsmeriaid sy'n fyddar gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen.